S. 29 (2013)

Mục lục

Bia

Tổng quan về biến đổi khí hậu và bình đẳng giới Tóm tắt PDF
Lê Thị Thương Huyền, Lê Thị Thanh Hương 4
Rối loạn lo âu và một số yếu tố liên quan ở cán bộ bệnh viện tâm thần Đà Nẵng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Hữu Xuân Trường Hữu Xuân Trường, Trần Thị Giáng Hương 11
Những tồn tại của hệ thống cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế công lập Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Thủy 17
Phân tích một số kết quả sau 5 năm thực hiện tự chủ tài chính tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (2007 - 2011) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Hường, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Nhật Linh 22
Sự hài lòng về sức khỏe và một số yếu tố ảnh hưởng Tóm tắt PDF
Dương Thị Thu Hương 29
Sự khác nhau về các chỉ số liên quan tới dinh dưỡng của bệnh nhân dưới 65 tuổi của khoa nội và khoa ngoại tại bệnh viện 198 Tóm tắt PDF
Nguyễn Đỗ Huy, Doãn Thị Tường Vi 35
Thực trạng kiến thức, thái độ và hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế của cộng đồng đối với các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Lê, Phan Trọng Dũng, Bùi Đình Long 40


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP