Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lưu ý khi áp dụng Luật chống độc quyền vượt lãnh thổ

Phùng Văn Thạnh

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu Luật chống độc quyền vượt lãnh thổ, trong đó đề cập những quan điểm ủng hộ và phản đối cũng như cách thức và khả năng thực thi theo thuyết ảnh hưởng, từ đó  lưu ý với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756