Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội: Chất lượng là tiên quyết

Thái Linh

Tóm tắt


Năm 2013, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã xác định rõ mục tiêu là thực hiện các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy sức mạnh tập thể, tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vướng mắc, đảm bảo cung cấp đủ điện an toàn, ổn định, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch năm 2014.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756