Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách làm hay của PC Thanh Hóa

Quang Minh

Tóm tắt


Thanh Hóa đã đạt mục tiêu đưa điện lưới quốc gia đến 27/27 huyện, thị xã, thành phố, đạt 100%; 903.727/715.159 hộ dân đang được sử dụng điện, đạt 98,75%, trong đó có 805.073/816.505 hộ dân nông thôn, bằng 98,6% (cao hơn so với bình quân cả nước là 97,7%).


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756