Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển sản xuất gắn môi trường và giữ vững môi sinh

Phóng viên

Tóm tắt


Đó là mục tiêu chiến lược mà Tổng công ty Khoáng sản cũng như Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyển đề ra kể từ khi thành lập cho đến nay. Trong khu vực nhà máy tuyển quặng được trồng cây xanh, vườn hoa và hệ thống phun sương dập bụi.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756