Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng hoạt động quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam

Đỗ Tiến Tới

Tóm tắt


Bài viết phân tích những yếu kém của hoạt động quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp để các doanh nghiệp có thể tham chiếu và ổn định hoạt động quản trị.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756